مسعود پارسافر. از مجموعه ي گلها. تركيب مواد. (100*150 سانتي متر). 1383

X