مسعود پارسافر. از مجموعه ي گلها. تركيب مواد. (100*150 سانتي متر). 1383

مسعود پارسافر. از مجموعه ي تجلي خيال. تركيب مواد (120*80 سانتي متر). 1391

مسعود پارسافر. از مجموعه تجلي خيال. تركيب مواد. (120*180 سانتي متر). 1391

مسعود پارسافر. از مجموعه تجلي خيال. تركيب مواد. (120*180 سانتي متر). 1391

مسعود پارسافر. از مجموعه ي تجلي خيال. تركيب مواد. (120*180 سانتي متر). 1391

مسعود پارسافر. از مجموعه ي تجلي خيال. تركيب مواد. ( 60*40 سانتي متر). 1391

مسعود پارسافر. از مجموعه ي گردش. گواش روي كاغذ. (30*40 سانتي متر). 1389.

مسعود پارسافر. از مجموعه ي گردش. گواش روي كاغذ. (30*40 سانتي متر). 1389

مسعود پارسافر. از مجموعه ي گردش. تركيب مواد. (30*40 سانتي متر). 1389

مسعود پارسافر. از مجموعه ي گلها. تركيب مواد (100*150 سانتي متر). 1388

X