مسعود پارسافر. از مجموعه ي گردش. گواش روي كاغذ. (30*40 سانتي متر). 1389.


X