مسعود پارسافر. از مجموعه ي تجلي خيال. تركيب مواد. ( 60*40 سانتي متر). 1391


X