مسعود پارسافر. از مجموعه ي تجلي خيال. تركيب مواد. (120*180 سانتي متر). 1391


X