مسعود پارسافر. از مجموعه ي تجلي خيال. تركيب مواد (120*80 سانتي متر). 1391


X