مسعود پارسافر. از مجموعه گلها. تركيب مواد. (100*150 سانتي متر). 1383

مسعود پارسافر. از مجموعه ي گلها. تركيب مواد.( 100*150 سانتي متر). 1383

مسعود پارسافر. از مجموعه ي گلها. تركيب مواد. (100*150 سانتي متر) . 1383

مسعود پارسافر. از مجموعه ي گلها. تركيب مواد.( 100*150 سانتي متر). 1383

مسعود پارسافر. از مجموعه ي ايران. عنوان اثر: مجنون. تركيب مواد.( 60*80 سانتي متر). 1385.

 

 

 

                                            مسعود پارسافر. از مجموعه ي ايران. عنوان اثر: عدالت. تركيب مواد. (100*150سانتي متر) 1385.

 

مسعود پارسافر. از مجموعه ايران. عنوان اثر: عبرت.  تركيب مواد. (100*150ساتتي متر). 1385.

X